Formuláře ke stažení

Žádost o informace:

Žádost subjektu údajů (docx)

Žádost subjektu údajů (pdf)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJÍ ZÁSADY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiřího Kuruce (dále jen „Advokátní kancelář“) při poskytování svých právních služeb dbá na ochranu osobních údajů. Zpracovává osobní údaje svých klientů a případně též jiných osob, pakliže je to potřebné v rámci poskytování právních služeb, nakládá s nimi výhradně v souladu s platnými právními předpisy a stavovskými předpisy České advokátní komory. Snahou Advokátní kanceláře je učinit veškerá opatření, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů, které jí jsou poskytovány. Osobní údaje jsou ze strany Advokátní kanceláře zpracovávány pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Níže Vás informujeme o tom, jak naše Advokátní kancelář při zpracování osobních údajů postupuje a jaká práva mají osoby, jejichž údaje jsou advokátní kanceláří zpracovávány.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování osobních údajů jsou platné právní předpisy ČR, a to zejména zákon 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění (tento ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, a dále pak obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen„GDPR“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou Advokátní kanceláří zpracovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro poskytnutí právní služby, s přihlédnutím k postavení advokáta a jeho etickým povinnostem.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje jen v rozsahu nutném pro splnění stanoveného účelu. Advokátní kancelář nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě o poskytování právních služeb.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DALŠÍM ZPRACOVATELŮM

Advokátní kancelář je oprávněna předat osobní údaje klienta jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí právní služby, a to v souladu se zákonem o advokacii. Advokátní kancelář je oprávněna či povinna poskytnout osobní údaje klienta zejména těmto příjemcům:

  • účetním a daňovým poradcům advokátní kanceláře
  • exekutorům, a to v případě zastupování klienta ve vymáhacím řízení
  • orgánům veřejné správy a dalším subjektům, a to v případě, pokud to vyplývá z povahy poskytovaných služeb
  • v případě stížnosti České advokátní komoře
  • České advokátní komoře či bankovnímu ústavu, a to v případě správy či úschovy svěřených finančních prostředků
  • pojišťovně, a to v případě řešení pojistné události, popř. dalším subjektům, pokud tato povinnost vyplývá z uzavřené pojistné smlouvy
  • v případě, že k tomu klient udělí Advokátní kanceláři výslovný souhlas
  • v případě, že je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů klienta.

DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

Advokátní kancelář používá a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů stanovených v tomto informačním sdělení. Následně je s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dle Nařízení GDPR.

MÍSTO ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář disponuje odpovídajícím administrativním i technickým zázemím k zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, neoprávněnému pozměňování, neoprávněnému přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném úložišti, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými vybavením k ochraně údajů, dále pak v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

PRÁVA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji každého klienta je nakládáno pouze zákonným a korektním způsobem. Každý klient má právo kdykoli požádat o informace o zpracování svých osobních údajů. V této souvislosti může požadovat přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz, právo na omezení zpracování. Klient má dále také právo vznést námitku proti zpracování. Právo na přenositelnost údajů klientovi nenáleží, neboť zpracování osobních údajů se neprovádí automatizovaně, to však nevylučuje předání osobních údajů a dalších dokumentů klientovi v elektronické podobě. Klient má též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, pokud se domnívá, že jsou porušována jeho práva.

Pracovní doba kanceláře:

Pondělí - pátek
9:00 hod. - 16:00 hod.