Odměna za právní služby

Snahou Kanceláře je stanovovat odměnu zejména s ohledem na odbornou a časovou náročnost poskytovaných služeb a na délku poskytování právních služeb současně s přihlédnutím k tomu, v jakém regionu jsou právní služby poskytovány.

Kancelář tak dokáže flexibilně přizpůsobit výši a formu odměny možnostem daného klienta.

Kancelář používá zejména tři základní formy odměny, a to odměnu paušální, smluvní hodinovou a odměnu stanovenou na základě advokátního tarifu.

Použití konkrétní formy odměny, resp. kombinace některých forem odměny je pak vždy na dohodě mezi Kanceláří a klientem. Fakturace všech forem odměny je prováděna obvykle měsíčně.


K jednotlivým formám odměny Kanceláře je možné uvést následující:

Paušální odměna

Výhodou paušální odměny je možnost průběžného rozložení plateb do celého roku, či jiného stanoveného časového období s tím, že po ukončení dohodnutého období, Kancelář spolu s klientem posuzuje, zda daná výše měsíční paušální odměny je odpovídající. Tato forma odměny má svůj význam zejména u dlouhodobých klientů.

Výše měsíční paušální odměny je stanovena s ohledem na rozsah a množství poskytované, resp. předpokládané práce Kanceláře pro klienta.

Hodinová smluvní odměna

Hodinová smluvní odměna se uplatňuje buď individuálně, nebo v kombinaci jak s paušální odměnou, tak s odměnou stanovenou na základě advokátního tarifu.

Výše smluvní hodinové odměny je stanovena zejména s ohledem na odbornou a časovou náročnost poskytovaných právních služeb, resp. skutečnosti uvedených shora u obecných zásad Kanceláře při stanovování odměny.

Výše smluvní hodinové odměny Kanceláře, s ohledem na shora uvedené, se tak pohybuje nejčastěji v rozmezích 1.500,--Kč až 3.000,--Kč na hodinu. Pro účely stanovení konkrétní odměny dle určité hodinové sazby jsou evidovány činnosti po pěti minutách.

Konkrétní výše smluvní hodinové odměny je vždy stanovena na základě dohody Kanceláře a klienta. Přílohou příslušné faktury vystavené ze strany Kanceláře je i přehled vykonaných činností (úkonů) pro klienta s uvedením doby jejich trvání a výše příslušné odměny.

Advokátní tarif

Další forma odměny, a to advokátní tarif, slouží jako podklad pro stanovení odměny, a to včetně podílové odměny Kanceláře zejména při zastupování klientů před soudy či jinými orgány.

Ke shora uvedeným odměnám Kanceláře je připočítávána příslušná sazba daně z přidané hodnoty a případné náklady Kanceláře (soudní poplatky, cestovné, odměny soudních znalců, poštovní atd.).

Pracovní doba kanceláře:

Pondělí - pátek
9:00 hod. - 16:00 hod.